PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Kniight 8 0 0 PokemonBR
2 xx afroditte xx 8 0 0 PokemonBR
3 Helluy 8 0 0 PokemonBR
4 Ramder 8 0 0 PokemonBR
5 MulekeGostoso 8 0 0 PokemonBR
6 Ian Curty 8 0 0 PokemonBR
7 kirisunap 8 0 0 PokemonBR
8 Ale Kina 8 0 0 PokemonBR
9 Hunterx 8 0 0 PokemonBR
10 Livyatan 8 0 0 PokemonBR