PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Kenjiro 8 0 0 PokemonBR
2 Asmita 8 0 0 PokemonBR
3 ShVenobothDoMysays 8 0 0 PokemonBR
4 Foxrod 8 0 0 PokemonBR
5 SilentX 8 0 0 PokemonBR
6 Verneck 8 0 0 PokemonBR
7 Konnecty 8 0 0 PokemonBR
8 Trevouzz Bts 8 0 0 PokemonBR
9 Fink 8 0 0 PokemonBR
10 Chupacu 8 0 0 PokemonBR