PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Itachi Uchiha 19 6 0 PokemonBR
2 Gansita 19 5 0 PokemonBR
3 Lordzas 19 0 0 PokemonBR
4 tanykase 19 5 0 PokemonBR
5 Canbico 19 0 0 PokemonBR
6 Bioleve 19 0 0 PokemonBR
7 Pedrin 19 0 0 PokemonBR
8 Law D 19 0 0 PokemonBR
9 Elohim 19 0 0 PokemonBR
10 Jordanosek 19 0 0 PokemonBR