PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Olimix 19 0 0 PokemonBR
2 Yugi 19 0 0 PokemonBR
3 Freedy Kruegger 19 5 0 PokemonBR
4 Pepeu 19 2 0 PokemonBR
5 Killua 19 0 0 PokemonBR
6 Skye 19 5 0 PokemonBR
7 Yety 19 0 0 PokemonBR
8 Tavao 19 3 0 PokemonBR
9 Livinho 19 3 0 PokemonBR
10 Lindo 19 0 0 PokemonBR