PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Yugi Muto 350 45 3 PokemonBR
2 Loko Winchester 347 22 10 PokemonBR
3 jhon walker 345 49 3 PokemonBR
4 Gym master 343 10 0 PokemonBR
5 Queen Cannabis 339 44 8 PokemonBR
6 Boleirinho 338 20 1 PokemonBR
7 Never Give Up I 336 36 0 PokemonBR
8 Ivo Games 332 35 0 PokemonBR
9 PsiuAnah 331 40 2 PokemonBR
10 Carsys 331 34 1 PokemonBR