PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 ClebynMillGrau 268 26 0 PokemonBR
2 Christian 266 32 0 PokemonBR
3 Little Girl 266 15 0 PokemonBR
4 Nagato Solitary 265 10 5 PokemonBR
5 Stan 264 11 0 PokemonBR
6 darkshnider 264 47 0 PokemonBR
7 RoSiEoVsKi 261 5 0 PokemonBR
8 lord 261 61 0 PokemonBR
9 lucaslima 260 32 1 PokemonBR
10 Don Kakashi 258 17 0 PokemonBR