PokemonBR

# Nome Nível Pesca Torneio Diário Mundo
1 Ash 587 46 54 PokemonBR
2 Yakamura - Uchiha 558 31 44 PokemonBR
3 JAiR_BoLSoNaRO 547 23 14 PokemonBR
4 Pilico 541 20 30 PokemonBR
5 GbrlLTibia 485 53 3 PokemonBR
6 Donatello 446 52 14 PokemonBR
7 Killer assasin 435 41 20 PokemonBR
8 Itachi - Uchiha 416 27 3 PokemonBR
9 Dracaria 412 17 1 PokemonBR
10 Annysz 406 21 2 PokemonBR